Такси и разходи за медиацията
1. Страните по спор, предмет на разглеждане в Онлайн Центъра на Проекта Euro Net Mediation, заплащат регистрационна такса, такса за провеждане на медиация (“Такса за медиация”), депозит за разноски, както и всички разходи, свързани с медиацията. Страната или страните, подаващи заявлението за медиация заплащат такса за медиация съгласно тарифата и указват в заявлението приблизителна дата на превода.

Регистрационна такса
2.1. При подаване на Заявление за Онлайн Медиация се заплаща регистрационна такса в размер на 60 евро, което осигурява започване на действията по Етап 1 и 2 от подготовката за медиация. Тази такса не подлежи на връщане.
2.2. Регистрационната такса покрива административните разходи за първоначалното обработване на Заявлението за медиация и за организиране на подготвителните действия преди провеждането на медиацията по Етап 1 и 2.

Такса за медиация
3. Таксата за медиация включва административните разходи на Центъра за медиация за провеждането на процедурата по медиация, възнаграждението и разходите на медиатора.

Размер на таксата за медиация
4.1. Таксата за медиация се определя въз основа на почасова ставка, в зависимост от имуществения интерес.
4.2. При спорове между граждани и такива с имуществен интерес не по-голям от 30 000 евро, размерът на таксата за един час медиация е 60 евро.
4.3. При спорове, по които поне едната страна е търговец, такива с имуществен интерес над 30 000 евро или със значителна сложност на правната и фактическа обстановка /множество страни, искове и др./, размерът на таксата за един час медиация е 80 евро.
4.4. При спорове с имуществен интерес над 100 000 евро, размерът на таксата за един час медиация е 100 евро.
4.5. При участие на повече от две страни по спора в медиацията се събира допълнителна такса в размер на 30% от размера на таксата за един час медиация  за съответния вид спор за всяка допълнителна страна.

Плащане на таксата
5.1. При подаване на Заявлението за Онлайн Медиация, освен Регистрационната такса, заявителят избира и какъв размер на Първоначална такса за медиация да внесе, в зависимост от имуществения интерес и броя часове, които желае да предплати. Първоначалната такса за медиация е за най-малко три часа медиация, която не подлежи на връщане след започването на медиацията. Първоначалната такса за медиация за три часа включва времето за провеждане на общи срещи и индивидуални срещи, които медиаторът може да насрочи със страните.
5.2. След първите три часа медиация медиаторът след консултации със страните прави преценка за предполагаемите часове, необходими за приключване на медиацията. Страните заплащат предварително таксата за медиация съгласно така направената преценка. Ако предплатената такса надвишава реално дължимата сума, тя се връща на страните.

Депозит за разноски
6.1. Депозитът за разноски е сума, събирана за разноските, които се правят по отделните случаи на медиация за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за международни пощенски пратки, за допълнителни технически услуги, като копиране, сканиране, принтиране, превод, секретарски и други услуги, за издаване на удостоверения и други.
6.2.  Случаите, в които е необходимо внасянето на депозит, размерът на депозита за разноски и срока за внасянето му се определят от Центъра за медиация и се съобщават на страните. Медиация се извършва след заплащане на депозита.
6.3.  Последваща преценка  на разходите може да бъде извършвана от медиатора след консултации със страните, когато това стане необходимо по време на медиацията. Страните заплащат предварително разходите съгласно така направената преценка.
6.4. При прекратяване на медиацията страните трябва да заплатят разходите, които надвишават тези предвидени в преценката, съответно Центърът за медиация възстановява на страните неизразходваната част от депозита, ако има такава.

Връщане на таксата за медиация при отказ на страните от медиация
7.1. При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на Центъра за медиация най-малко 7 дни преди насрочената сесия по медиация, на страните се връща пълния размер на внесената такса за медиация, заедно с внесения депозит, ако има такъв, с изключение на сумите, които вече са изразходвани за подготовка на медиацията.
7.2. При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на Центъра за медиация най-малко 24 часа преди насрочената сесия по медиация, на страните се връщат 75% от платената такса за медиация, заедно с неизразходвания остатък от внесения депозит, ако има такъв, но не повече от 75% от депозита.

  • image
  • image
  • image
  • image

News

Лятна школа - Медиация край морето 2024 Лятна школа - Медиация край морето 2024 Актуални въпроси на съдебната и извънсъдебната медиация гр. ПомориеДати за провеждане: 7-9 септември 2024г.Програма...
Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...